Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Hoàng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[1558]], Nguyễn Hoàng và gia quyến cùng các tướng [[Nguyễn Ư Dĩ]], [[Mạc Cảnh Huống]], Văn Nham, Thạch Xuyên, Tường Lộc, Thường Trung, [[Vũ Thì Trung]], [[Vũ Thì An]] và hàng nghìn đồng hương thân tín [[Thanh Hóa|Thanh]] - [[Nghệ An|Nghệ]] đi vào [[Thuận Hóa]]. Khi đến nơi, đoàn thuyền đã đi vào [[cửa Việt Yên]] (nay là Cửa Việt), đóng trại tại Gò Phù Sa, xã Ái Tử, huyện Vũ Xương (nay là huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và đã chọn nơi này để lập Thủ Phủ gọi là [[dinh Ái Tử]]. Lưu Thủ Thuận Hóa [[Tống Phước Trị]] (quê ở Tống Sơn, Thanh Hóa) đã dâng nộp bản đổ, sổ sách trong xứ cho Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng, và theo phò tá ông.
 
Mùa đông năm 1560, Nguyễn Hoàng cho đặt đồn cửa biển giữ miền duyên hải, do bấy giờ quân Mạc thường theo đường biến vào cướp Thanh Nghệ nên phải đề phòng<ref>Đại Nam thực lục tiền biên, Quyển I</ref>. Tháng 3 năm 1568, trấn thủ Quảng Nam là Trấn quận công [[Bùi Tá Hán]] mất. Thượng tướng Thái quốc công Trịnh Kiểm lấy Nguyên quận công [[Nguyễn Bá Quýnh]] làm tổng binh thay giữ đất ấy. Năm [[1569]], Nguyễn Hoàng ra [[Thanh Hóa]] yết kiến [[Lê Anh Tông]], nộp quân lương giúp Nam triều đánh [[nhà Mạc]], rồi đến phủ [[Tể tướng|Thượng tướng]] lạy mừng [[Trịnh Kiểm]]. Trịnh Kiểm hài lòng, phong cho ông trấn thủ luôn đất [[Quảng Nam]], thay cho [[Nguyễn Bá Quý‎nh]]. Nguyễn Hoàng làm Tổng Trấn Tướng Quân kiêm quản cả [[Xứ Quảng Nam]] và [[Xứ Thuận Hóa]]. Lệ mỗi năm phải nộp thuế là 400 cân bạc, 500 tấm lụa.
 
Tháng 1 năm 1570, Nguyễn Hoàng từ [[Tây Đô]] về, dời dinh về làng Trà Bát, nằm gần Ái Tử, chếch về phía đông bắc (nay là hai làng Trà Liên Đông, Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong). Gọi là [[Dinh Trà Bát]].
Người dùng vô danh