Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Quyện”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1570, Trịnh Kiểm chết, các con là [[Trịnh Cối]] và [[Trịnh Tùng]] tranh quyền đánh nhau. [[Mạc Kính Điển]] nhân thời cơ bèn khởi 10 vạn quân, 700 chiếc chiến thuyền chia làm năm đội vào đánh Nam triều. Mạc Đôn Nhượng cùng tướng Bắc đạo Mạc Đình Khoa trấn giữ cửa biển Thần Phù, tướng Nam đạo Nguyễn Quyện làm đội thứ 2, tướng Tây đạo [[Mạc Ngọc Liễn]] làm đội thứ 3, tướng Đông đạo Hoa Quận công và Kỳ Quận công <ref>đều không rõ tên</ref> làm đội thứ 4; đích thân Mạc Kính Điển đốc suất đại quân trung dinh làm đội thứ 5. Trịnh Cối liệu thế không chống nổi bèn đem quân về hàng nhà Mạc. Quân nhà Mạc thừa thắng tràn lên vây đánh An Trường, thuộc huyện Thuỷ Nguyên, là nơi vua nhà Lê đóng. Tuy nhiên, Trịnh Tùng thay thế Trịnh Kiểm cũng là tướng có tài, quân Mạc không đánh chiếm được Thanh Hoá, chỉ cướp được nhiều của cải và dân mang về bắc. Một số tướng lĩnh nhà Lê cũng quay sang hàng Mạc.
 
Tháng 7 năm 1571, Nguyễn Quyện theo Mạc Kính Điển đốc suất quân lính vào đánh các huyện ở [[Nghệ An]]. Theo [[Đại Việt sử ký toàn thư|Đại Việt Sử ký Toàn thư]], dân Nghệ An sợ uy quân Mạc từ lâu, địa thế lại xa cách, quân Lê Trịnh không thể cứu giúp được, phần nhiều đầu hàng nhà Mạc. Vì thế, từ sông Cả<ref>Tức sông Lam</ref> vào Nam đều là đất theo Mạc. Tướng Lê là [[Nguyễn Bá Quýnh]] nghe tin quân Mạc đến kinh hãi bỏ chạy. Nguyễn Quyện hợp binh với đạo quân của Hoàng quận công<ref Mạc Đăng Lượng>Không rõ tên</ref> [[Mạc Đăng Lượng]]. Tuy nhiên, quân Mạc đi đánh xa, không được tiếp tế kịp thời. Tháng 9 năm đó, Trịnh Tùng chia quân cho hai quận công [[Nguyễn Cảnh Hoan|Trịnh Mô]] và [[Phan Công Tích]] đi cứu Nghệ An. Quân Mạc rút về.
 
Tháng 8 năm 1572, Do chiến sự bên Mạc có nhiều thuận lợi, Thái phó Vi quận công Lê Khắc Thận - con của Lê Bá Ly trước từng theo cha sang hàng Lê với Nguyễn Quyện- đã bỏ lại vợ con, vượt luỹ về hàng nhà Mạc.
Người dùng vô danh