Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình thang cân”

không có tóm lược sửa đổi
(Thêm chú thích nguồn gốc)
Không có tóm lược sửa đổi
Tổng quát, ta có :
 
<math>\Diamond ABCD </math> là hình thang cân (đáy <math>AB,CD </math>) <math>\Longleftrightarrow \begin{cases} AB\parallel CD & \\ \angle A = \angle B,\ \angle C = \angle D \end{cases} </math>
 
== Tính chất ==