Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lịch sử hành chính Thanh Hóa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Năm 2017, thành lập 4 phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ sở các xã tương ứng và thành lập thành phố Sầm Sơn trên cơ sở thị xã Sầm Sơn.<ref>Nghị quyết số 368/NQ-UBTVQH14 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</ref>
 
Năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-786-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Thanh-Hoa-429700.aspx|titletựa đề=Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, tỉnh thực hiện sắp xếp 146 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 118 xã, 03 phường, 25 thị trấn) để thành 70 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 76 đơn vị; đồng thời, thành lập thị trấn Nưa trên cơ sở toàn bộ 21,20 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 9.638 người và 11 thôn của xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. Kết quả sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa còn lại 559 đơn vị, gồm 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn.
 
{{chính|Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 - 2021#Tỉnh Thanh Hóa}}
Người dùng vô danh