Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Khóa”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
n
Đã thay đổi mức khóa của “Bản mẫu:Khóa” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã đổi mức khóa cho “Bản mẫu:Khóa” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
n (Đã thay đổi mức khóa của “Bản mẫu:Khóa” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))