Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Lạng Sơn”

Năm 2002, thành lập thành phố Lạng Sơn.<ref>Nghị định số 82/2002/NĐ-CP của Chính phủ.</ref>
 
Năm 2019, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 huyện của tỉnh Lạng Sơn (trừ thành phố Lạng Sơn và huyện Đình Lập).<ref>Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref>
 
==Chú thích==