Khác biệt giữa các bản “ICD-10”

Trang mới: “ICD-10 là phiên bản thứ 10 của Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan (ICD), mã hóa y…”
(Trang mới: “ICD-10 là phiên bản thứ 10 của Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan (ICD), mã hóa y…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Không có sự khác biệt)