Khác biệt giữa các bản “Liên Hội”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1999, xã Phú Mỹ có diện tích 17,75&nbsp;km², dân số là 868 người, mật độ dân số đạt 49 người/km². Xã Việt Yên có diện tích 8,37&nbsp;km², dân số là 995 người, mật độ dân số đạt 119 người/km². Xã Vân Mộng có diện tích 10,5&nbsp;km², dân số là 1.348 người, mật độ dân số đạt 128 người/km².<ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref>
 
Ngày 21 tháng 11 năm 2019, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã: Phú Mỹ, Việt Yên, Vân Mộng thành xã Liên Hội.<ref name=818/NQ-UBTVQH14>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-818-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Lang-Son-430538.aspx Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn]</ref>
 
==Chú thích==