Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

bổ sung
(bổ sung)
 
* [[Minh Thế Tông]] Chu Hậu Thông:
# [[Trang Thuận AnHoàng Vinhquý Trinhphi Tĩnh(Minh Thế Tông)|Trang Thuận Hoàng quý phi]] Thẩm thị.
# [[Vinh An Huệ Thuận Đoan Hi Hoàng quý phi]] Diêm thị.
# [[Đoan Hòa Cung Thuận Ôn Hi Hoàng quý phi]] Vương thị.