Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

 
=== Vectơ chỉ phương của đường thẳng ===
Vectơ <math>\vec{a}\neq\vec{0}</math> và có giá song song hoặc trùng với đường thẳng được xem là '''''vectơ chỉ phương''''' của đường thẳng. Khi đó, với k <math>k\neqneq0</math>0, vectơ <math>k\vec{a}</math> cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng đó
 
=== Vectơ pháp tuyến của đường thẳng ===