Khác biệt giữa các bản “Bách gia chư tử”

{{Chính|Âm Dương Gia}}
 
Một khuynh hướng tư tưởng khác thời Chiến Quốc là Trường phái [[Âm - Dương]] và [[Ngũ hành]]. Là một nhánh được tách ra từ Đạo gia (khoảng 500 năm sau khi Đạo gia hình thành). Những học thuyết đó cố gắng giải thích vũ trụ theo những thuật ngữ của những lực lượng căn bản trong tự nhiên: những tác nhân của âm (tối, lạnh, phụ nữ, phủ định) và dương (ánh sáng, nóng, đàn ông, khẳng định) và Ngũ hành (nước, lửa, gỗ, kim loại, và đất). Khi mới xuất hiện, các học thuyết này được phát triển ở nước [[Yên Nhật|Yên]] và [[Tề]]. Về sau, những học thuyết nhận thức luận này chiếm một phần đáng kể trong cả triết học và đức tin của dân chúng.
 
=== Mặc gia ===