Khác biệt giữa các bản “Sông Tương”

 
Nhà thơ đời Tấn là [[Đào Tiềm]] (365-427) trong "Tặng Trường Sa công tộc tổ" có viết: "Diêu diêu Tam Tương, thao thao cửu giang" (Tam Tương xa xa, chín sông cuộn chảy). Ghi chép của [[Đào Chú]] (1779-1839) giải nghĩa thêm: "Từ nơi phát nguyên sông Tương đến nơi hợp với sông Tiêu gọi là Tiêu Tương; từ Lăng Tử khẩu đến nơi gặp [[sông Tư|Tư Thủy]] là Tư Tương; về phía bắc đến nơi gặp [[sông Nguyên|Nguyên Giang]] gọi là Nguyên Tương".
 
==Các đô thị chính==
Các đô thị lớn nằm dọc theo sông Tương có [[Vĩnh Châu, Hồ Nam|Vĩnh Châu]], [[Hành Dương]], [[Chu Châu]], [[Tương Đàm]], [[Trường Sa, Hồ Nam|Trường Sa]], [[Nhạc Dương, Hồ Nam|Nhạc Dương]].
 
==Thần thoại==