Khác biệt giữa các bản “Vectơ”

==== Quy tắc ====
 
*[[Tích vô hướng]] () của hai vectơ '''a''' và '''b''' nhân với [[Hàm lượng giác|cosin]] của góc '''α''' giữa hai vectơ đó, ký hiệu là <math>(\vec a, \vec b)</math>
<math>(\vec a, \vec b)</math>
 
:<math>\vec {a}\cdot\vec {b}
*<math>(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\vec{a}\vec{b}+\vec{b}^2</math>
*<math>(\vec{a}-\vec{b})^2=\vec{a}^2-2\vec{a}\vec{b}+\vec{b}^2</math>
==== *<math>(\vec{a}+\vec{b}).(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}^2-\vec{b}^2</math> ====
 
==== <math>(\vec{a}+\vec{b}).(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}^2-\vec{b}^2</math> ====
 
==== Biểu thức tọa độ của tích vô hướng ====
Trong mặt phẳng: <math>\vec{a}.\vec{b}=a_1.b_1+a_2.b_2</math>
 
Trong không gian 3 chiều: <math>\vec{a}.\vec{b}=a_1.b_1+a_2.b_2+a_3.b_3</math>
:Hai vectơ <math>\vec{a}</math>=(<math>a_1;a_2)</math>, <math>\vec{b}</math>=(<math>b_1;b_2)</math> đều khác <math>\vec{0}</math> và vuông góc với nhau khi và chỉ khi <math>a_1.b_1+a_2.b_2=0</math>
 
== Xem thêm ==