Khác biệt giữa các bản “Lã Hưng”

Đại Việt Sử Ký toàn thư
(Đại Việt Sử Ký toàn thư)
'''Lã Hưng '''(<span>?</span><span>-264) ([[tiếng Trung]]: 呂興) hoặc '''Lữ Hưng''', </span>là một nhân vật nước [[Đông Ngô]] thời [[Tam Quốc]] trong lịch sử [[Trung Quốc]]. Lã Hưng vốn là một viên quan ở [[Giao Chỉ]], sau đó ra tay giết chết [[Thái thú]] Tôn Tư, mang quận Giao Chỉ về hàng nhà [[Tào Ngụy]].
 
== Cuộc đời ==
Từ trước năm 263, Thái thú Tôn Tư (孫諝) nhà Đông Ngô cai trị [[Giao Châu]] tàn ác, dân chúng quận Giao Chỉ và [[Nhật Nam]] nổi dậy. Vua Đông Ngô là [[Tôn Hưu]] sai [[Đặng Tuân]] sang làm sát chiến để giám sát Tôn Tư. Thế nhưng cả hai lại cùng hợp tác, vơ vét của cải của nhân dân.
 
Năm 263, Lã Hưng, một viên quan (quận lại) ở quận Giao Chỉ, cùng hào kiệt nổi dậy giết chết Tư và Tuân, mang quận Giao Chỉ về hàng [[Tào Ngụy]] dù lúc đó bị ngăn cách về địa lý. Theo [[John Crawfurd]], sự kiện này đánh dấu mốcthời nềnđiểm độcViệt lậpNam "vô hình" củađộc Việt Namlập khỏi Trung Quốc.<ref>[[John Crawfurd]] (1856), [[iarchive:ldpd_6769878_000/page/n109|A descriptive dictionary of the Indian islands & adjacent countries]]. Mục từ Cochin-China, trang 112.</ref><ref>John Crawfurd (1828), [http://seasiavisions.library.cornell.edu/catalog/sea:010 Journal of an embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam and Cochin-China: exhibiting a view of the actual state of those kingdoms]. SOUTHEAST ASIA VISIONS, Cornell University Library’s John M. Echols Collection. Volume 2. Chapter VII. From page 302-315.</ref>
 
[[Tập_tin:三國264.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:%E4%B8%89%E5%9C%8B264.jpg|nhỏ|302x302px|Bảm đồ Tam quốc năm 264. Giao Châu từ năm 263 do '''Lữ Hưng''' chiếm giữ.]]
[[Đại Việt sử ký toàn thư]] chép:<ref>[[Đại Việt Sử Ký Toàn Thư]], [http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt04.html Ngoại Kỷ Toàn Thư 4: Thuộc Tấn - Tống - Tề - Lương. Lý Nam Đế (227 - 602)]</ref><blockquote>Quý Mùi, [263], (Hán Viêm Hưng năm thứ 1, Ngô Vĩnh An năm thứ 16)<ref>Năm Quý Mùi (263), là niên hiệu Vĩnh An năm thứ 6 đời Ngô Tôn Hưu (Cảnh Đế), chứ không phải Vĩnh An năm thứ 16 như nguyên bản đã lầm.</ref>. Mùa xuân, tháng 3, lúc trước nhà Ngô lấy Tôn Tư làm Thái thú Giao Châu, Tư là người tham bạo, làm hại dân chúng. Đến đây vua Ngô sai Đặng Tuân đến quận. Tuân lại tự tiện bắt dân nộp 30 con công đưa về Kiến Nghiệp. Dân sợ phải đi phục dịch đường xa, mới mưu làm loạn. Mùa hạ, tháng 4, quận lại là Lữ Hưng giết Tư và Tuân, xin nhà Tấn đặt Thái thú và cho binh. (Xét sách Cương mục chép là xin nhà Ngụy đặt quan, nhưng đến năm sau. Ngụy nhường ngôi cho Tấn, thì Ngụy cũng tức là Tấn). Các quận Cửu Chân, Nhật Nam đều hưởng ứng. Năm ấy nhà Hán mất.</blockquote>[[Tập_tin:三國264.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:%E4%B8%89%E5%9C%8B264.jpg|nhỏ|302x302px|Bảm đồ Tam quốc năm 264. Giao Châu từ năm 263 do '''Lữ Hưng''' chiếm giữ.]]
Cuối năm 263, Tào Ngụy tiến hành [[Chiến tranh Thục-Ngụy (263-264)|chiến dịch tiêu diệt Thục Hán]] thành công. Năm 264, quyền thần nhà Ngụy là [[Tư Mã Chiêu]] nhân danh Ngụy Nguyên Đế [[Tào Hoán]] phong cho Lã Hưng làm An Nam tướng quân, coi việc binh ở Giao Châu và cho [[Hoắc Dặc]] (tướng cũ Thục Hán) làm Hành Thứ sử Giao châu (nhưng vẫn ở [[Nam Trung (Trung Quốc)|Nam Trung]], không trực tiếp sang Giao Châu).