Khác biệt giữa các bản “URL”

Cụ thể hơn:
<pre>
httphttps://vi.wikipedia.org/wiki/thumuc/trang?timkiem=cauhoi#dautien
\__/ \_________________________________/\___________/ \____________/ \_____/
| | | | | |
URL scheme tên máy chủ | đường dẫn truy vấn mục con
Người dùng vô danh