Khác biệt giữa các bản “Mỹ Lộc, Cần Giuộc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 2018, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,04 km<sup>2</sup>, dân số là 16.589 người, mật độ dân số đạt 1.378 người/km<sup>2</sup>.
 
Ngày 17/12/2019, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An​
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập 1,91 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc và sáp nhập 2,66 km<sup>2</sup> diện tích và 3.655 người còn lại của xã Trường Bình (sau khi sáp nhập một phần vào thị trấn Cần Giuộc) vào xã Mỹ Lộc.<ref name="NQ836"/>
 
Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cần Giuộc như sau:
Sau khi sáp nhập, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,79 km<sup>2</sup>, dân số là 17.669 người.
 
1. Nhập toàn bộ 9,63 Km² diện tích tự nhiên, 28.293 người của xã Tân Kim; điều chỉnh 8,13 Km² diện tích tự nhiên, 11.167 người của xã Trường Bình và 1,91 Km² diện tích tự nhiên, 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc. Sau khi nhập và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thị trấn Cần Giuộc có 21,05 Km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 53.877 người.
2. Nhập toàn bộ 2,66 Km² diện tích tự nhiên, 3.655 người của xã Trường Bình sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định tại mục 1 vào xã Mỹ Lộc. Sau khi nhập, xã Mỹ Lộc có 12,79 Km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.669 người.
 
==Chú thích==