Khác biệt giữa các bản “Liêu Vĩnh Trung”

không có tóm lược sửa đổi
 
Thời trẻ, Liêu Vĩnh Trung đã cùng anh là Liêu Vĩnh An đi theo [[Chu Nguyên Chương]], cùng [[Thang Hòa]] thảo phạt [[Phương Quốc Trân]], bình định [[Chiết Đông]]; sau lại bắt được [[Trần Hữu Định]], bình định [[Phúc Kiến]], cùng [[Chu Lượng Tổ]] bình định [[Lưỡng Quảng]]. Trong chiến tranh Minh diệt [[Minh Hạ]] - nhánh quân cát cứ còn lại của triều Nguyên ở [[Tứ Xuyên]], ông được phong làm Hữu phó tướng của Nam Lộ quân. Nhưng cuối đời, Liêu Vĩnh Chung bị Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương quy tội vượt quá chức phận, bị ban chết.
 
Cuộc đời
 
Minh sử chép Liêu Vĩnh Trung thời trẻ đã tài năng xuất chúng, là người trí dũng. Vào thời Nguyên mạt, Trung Quốc hỗn loạn, anh em Liêu Vĩnh Trung, Liêu Vĩnh An đã ở tại Sào Hồ huy động lực lượng "tự giữ một phương." Năm Chí Chính thứ 15 (1355), Liêu Vĩnh Trung theo anh quy thuận Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương hỏi Vĩnh Trung: "Ngươi có mong phú quý không?"