Linux 9x

Tham gia ngày 24 tháng 1 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
n Đã khóa “Thành viên:Linux 9x” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 9:
|{{User Wiki age|day=24|month=01|year=2010}}
{{SUL Box|vi}}
{{User contrib|4001000}}
{{User contrib CentralAuth|6001500}}
{{Thành viên Bạn có biết|1016|Thảo_luận_Thành_viên:Linux_9x#BCB}}
{{Thành viên Wikipedia/Người tự đánh dấu tuần tra}}
{{Thành viên:Linux 9x/Template/Thể loại:Thành viên sử dụng Cốc Cốc}}
Dòng 23:
{{Thành viên người Thanh Hóa}}
{{Thành viên này là Nam giới}}
{{User current age|day=6|month=5|year=1990}}
{{9X}}
{{User time zone|UTC+7|alarm}}