Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2020/Keo010122”

 
===Nhận xét/tiến cử bài viết tốt/chọn lọc===
====Phần tiến cử/đăng ứng cử====
# [[Karl Marx]] [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Karl Marx]]
====Phần nhận xét/đánh giá====
# [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Áp thấp nhiệt đới Ten (2005)]] (phiếu đồng ý số 1)
# [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Phaolô Nguyễn Văn Bình]] (phiếu đồng ý số 4)
# [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Leonhard Euler]] (phiếu đồng ý số 4)
# [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Thời gian để yêu]] (phiếu đồng ý số 5)
# [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Allen Walker]] (phiếu đồng ý số 2)