Khác biệt giữa các bản “Cache (tin học)”

Xnxx
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Xnxx)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
-Write-through cache sử dụng no-write allocate và việc ghi dư liệu khong được lưu trữ trong cache không có hiệu quả.
 
== Ứng dụng ==
 
=== Bộ nhớ đệm CPU ===
4

lần sửa đổi