Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”