Khác biệt giữa các bản “Romaja quốc ngữ”

không có tóm lược sửa đổi
}}
'''Romaja quốc ngữ''' là tên của phương pháp [[chuyển tự]] [[tiếng Triều Tiên]] sang [[ký tự Latin]] được [[Hàn Quốc]] áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7, 2000.
== Quy tắc chuyển đổi ==
=== Nguyên âm ===
{| class="wikitable"
|-
| rowspan="2" | || ㅏ a || ㅐ ae || rowspan="2" | || ㅑ ya || ㅒ yae
|-
| ㅓ eo || ㅔ e || ㅕ yeo || ㅖ ye
|-
| ㅗ o || ㅘ wa || ㅙ wae || ㅚ oe || ㅛ yo || rowspan="2" |
|-
| ㅜ u || ㅝ wo || ㅞ we || ㅟ wi || ㅠ yu
|-
| || ㅡ eu || ㅢ ui || ㅣ i || colspan="2" |
|}
 
=== Phụ âm ===
{| class = "wikitable"
|-
! ㄱ || ㄲ || ㅋ || ㄷ || ㄸ || ㅌ || ㅂ || ㅃ || ㅍ
|-align=center
|g, k || kk || k || d, t || tt || t || b, p || pp || p
|-
!ㅈ || ㅉ || ㅊ || ㅅ || ㅆ || ㅎ || ㄴ || ㅁ || ㅇ || ㄹ
|-
| j || jj || ch || s || ss || h || n || m || ng || r, l
|}
 
Hệ phiên âm này miêu tả những thay đổi khi kết hợp phụ âm đuôi của một tiếng với phụ âm đầu của tiếng tiếp theo, ví dụ như: Hangu'''k''' → Hangu'''g'''-eo. Các thay đổi quan trọng được thể hiện trong các ô màu bên dưới:
{| class = "wikitable"
|-
 
! style="border:none"| || style="border:none" |Phụ âm đầu →
! ㅇ || ㄱ || ㄴ || ㄷ || ㄹ || ㅁ || ㅂ || ㅅ || ㅈ || ㅊ || ㅋ || ㅌ || ㅍ || ㅎ
|-
! style="border:none"| Phụ âm đuôi ↓ || style="border:none" |
! || g || n || d || r || m || b || s || j || ch || k || t || p || h
|-align=center
| ㄱ || k || style="background:yellow" | g || kg || style="background:yellow" | ngn || kd || style="background:yellow" | ngn ||style="background:yellow" | ngm || kb || ks || kj || kch || k-k || kt || kp || style="background:yellow" | kh, k
|-align=center
| ㄴ || n || n || n-g || nn || nd || style="background:yellow" | ll, nn || nm || nb || ns || nj || nch || nk || nt || np || nh
|-align=center
| ㄷ || t || style="background:yellow" | d, j || tg || style="background:yellow" | nn || td || style="background:yellow" | nn ||style="background:yellow" | nm || tb || ts || tj || tch || tk || t-t || tp || style="background:yellow" | th, t, ch
|-align=center
| ㄹ || l || style="background:yellow" | r || lg || style="background:yellow" | ll, nn || ld || style="background:yellow" | ll ||lm || lb || ls || lj || lch || lk || lt || lp || lh
|-align=center
| ㅁ || m || m || mg || mn || md || style="background:yellow" | mn || mm || mb || ms || mj || mch || mk || mt || mp || mh
|-align=center
| ㅂ || p || style="background:yellow" | b || pg || style="background:yellow" | mn || pd || style="background:yellow" | mn ||style="background:yellow" | mm || pb || ps || pj || pch || pk || pt || p-p || style="background:yellow" | ph, p
<!-- |-align=center
| ㅅ || t || style="background:yellow" | s || tg || style="background:yellow" | nn || td || style="background:yellow" | nn || style="background:yellow" | nm || tb || ts || tj || tch || tk || t-t || tp || th, s -->
|-align=center
| ㅇ || ng || ng- || ngg || ngn || ngd || style="background:yellow" | ngn || ngm || ngb || ngs || ngj || ngch || ngk || ngt || ngp|| ngh
|-align=center
<!-- | ㅈ || t || j || tg || nn || td || nn || nm || tb || ts || tj || tch || tk || t-t || tp || th, t, ch
|-align=center
| ㅌ || t || t, ch || tg || nn || td || nn || nm || tb || ts || tj || tch || tk || t-t || tp || th, t, ch
|-align=center
| ㅎ || h || h || k || nn || t || nn || nm || p || hs || ch || tch || tk || tt || tp || t -->
|}
 
==Xem thêm==
* [[Romaja]]
18.773

lần sửa đổi