Khác biệt giữa các bản “Đông Hưng”

Huyện có 44 đơn vị hành chính cấp xã gồm [[Đông Hưng (thị trấn)|thị trấn Đông Hưng]] và 43 xã: [[An Châu, Đông Hưng|An Châu]], [[Bạch Đằng, Đông Hưng|Bạch Đằng]], [[Chương Dương, Đông Hưng|Chương Dương]], [[Đô Lương, Đông Hưng|Đô Lương]], [[Đông Á, Đông Hưng|Đông Á]], [[Đông Các, Đông Hưng|Đông Các]], [[Đông Cường]], [[Đông Dương, Đông Hưng|Đông Dương]], [[Đông Động]], [[Đông Giang, Đông Hưng|Đông Giang]], [[Đông Hà, Đông Hưng|Đông Hà]], [[Đông Hoàng, Đông Hưng|Đông Hoàng]], [[Đông Hợp]], [[Đông Huy]], [[Đông Kinh, Đông Hưng|Đông Kinh]], [[Đông La, Đông Hưng|Đông La]], [[Đông Lĩnh, Đông Hưng|Đông Lĩnh]], [[Đông Phong, Đông Hưng|Đông Phong]], [[Đồng Phú, Đông Hưng|Đồng Phú]], [[Đông Phương, Đông Hưng|Đông Phương]], [[Đông Quang, Đông Hưng|Đông Quang]], [[Đông Sơn, Đông Hưng|Đông Sơn]], [[Đông Tân, Đông Hưng|Đông Tân]], [[Đông Vinh, Đông Hưng|Đông Vinh]], [[Đông Xá, Đông Hưng|Đông Xá]], [[Đông Xuân, Đông Hưng|Đông Xuân]], [[Hoa Lư, Đông Hưng|Hoa Lư]], [[Hoa Nam, Đông Hưng|Hoa Nam]], [[Hồng Châu, Đông Hưng|Hồng Châu]], [[Hồng Giang, Đông Hưng|Hồng Giang]], [[Hồng Việt, Đông Hưng|Hồng Việt]], [[Hợp Tiến, Đông Hưng|Hợp Tiến]], [[Liên Giang, Đông Hưng|Liên Giang]], [[Lô Giang, Đông Hưng|Lô Giang]], [[Mê Linh, Đông Hưng|Mê Linh]], [[Minh Châu, Đông Hưng|Minh Châu]], [[Minh Tân, Đông Hưng|Minh Tân]], [[Nguyên Xá, Đông Hưng|Nguyên Xá]], [[Phong Châu, Đông Hưng|Phong Châu]], [[Phú Châu, Đông Hưng|Phú Châu]], [[Phú Lương, Đông Hưng|Phú Lương]], [[Thăng Long, Đông Hưng|Thăng Long]], [[Trọng Quan]].
 
Dự kiến cuốitrong năm 20192020 sẽ sáp nhập 13 xã thành 6 xã mới (giảm 7 xã)
* Đông Phong + Đông Huy + Đông Lĩnh; thành xã Đông Quan
* Hoa Nam + Hoa Lư; thành xã Liên Hoa
* Bạch Đằng + Hồng Châu; thành xã Hồng Bạch
* Minh Châu + Đồng Phú; thành xã Minh Phú
* Đông Dương + Đông Quang; thành xã Dương Quang
* Đông Giang + Đông Hà. thành xã Hà Giang
 
== Lịch sử ==