Khác biệt giữa các bản “Điệu phi (Thanh Thế Tổ)”

 
== Xuất thân cao quý ==
Điệu phi xuất thân từ gia tộc [[Bột Nhi Chỉ Cân|Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị]] (博爾濟吉特氏) của bộ tộc [[Khoa Nhĩ Thấm]] [[Mông Cổ]] , con gái của Hòa Thạc Đạt Nhĩ Hãn Thân vương [[Mãn Châu Tập Lễ]] (曼殊錫禮). Xét theo vai vế, bà là cháu gái của [[Hiếu Trang Hoàng thái hậu]], là biểu muội của Thuận Trị đế và đường muội của [[Bát Nhĩ Tế Cát Đặc phế hậu|Phế hậu Tĩnh phi]].
 
== Đại Thanh Tần phi ==