Khác biệt giữa các bản “Yên Bái (thành phố)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[16 tháng 1]] năm [[1979]], do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, thị xã Yên Bái được mở rộng, [[Hội đồng Bộ trưởng]] đã có Quyết định số 15-CP/HĐBT quyết định sáp nhập các xã Tuy Lộc, Nam Cường, Tân Thịnh và Minh Bảo của huyện [[Trấn Yên]] vào thị xã Yên Bái.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-15-CP-phan-vach-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-tinh-Hoang-Lien-Son-vb55174t17.aspx Quyết định 15-CP năm 1979 phân vạch địa giới hành chính của một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn]</ref>
 
Ngày [[6 tháng 6]] năm [[1988]], tại Quyết định số 101-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đãban quyếthành Quyết định phátsố triển101-HĐBT từvề 4việc phườngphân củavạch thịđịa giới Yênhành Báichính một phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Minh Tân, Yên Thịnh lên thành 7số phường cụ thể như sau: chia phường Hồng Hàthuộc thành 2 phường lấy tên là phường Hồng Hà và phường Nguyễn Phúc; chia phường Nguyễn Thái Học ra thành 2 phường lấy tên là phường Nguyễn Thái Học và phườngphố Yên Ninh; chia phường Minh Tân thành 2 phường là phường Minh Tân và phường Đồng Tâm.Bái<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-101-HDBT-phan-vach-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-xa-phuong-cua-huyen-tran-Yen-va-thi-xa-Yen-bai-tinh-Hoang-lien-son-vb37572t17.aspx Quyết định 101-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn]</ref>. Theo đó:
*Chia phường Hồng Hà thành hai phường Hồng Hà và Nguyễn Phúc
*Chia phường Nguyễn Thái Học thành hai phường Nguyễn Thái Học và Yên Ninh
*Chia phường Minh Tân thành hai phường Minh Tân và Đồng Tâm.
 
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], tỉnh [[Hoàng Liên Sơn (tỉnh)|Hoàng Liên Sơn]] được tách thành 2 tỉnh là [[Yên Bái]] và [[Lào Cai]], thị xã Yên Bái trở lại là tỉnh lỵ tỉnh Yên Bái.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-vb42808t13.aspx Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành]</ref>