Khác biệt giữa các bản “Yên Bái (thành phố)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[27 tháng 12]] năm [[1975]], ba tỉnh [[Yên Bái]], [[Nghĩa Lộ (tỉnh)|Nghĩa Lộ]] (trừ 2 huyện [[Bắc Yên]] và [[Phù Yên]] nhập vào tỉnh [[Sơn La]]) và [[Lào Cai]] hợp nhất thành tỉnh [[Hoàng Liên Sơn (tỉnh)|Hoàng Liên Sơn]], thị xã Yên Bái được chọn làm tỉnh lỵ tỉnh Hoàng Liên Sơn, gồm 4 phường: Hồng Hà, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Yên Thịnh.
 
Ngày [[16 tháng 1]] năm [[1979]], Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 15-CP về việc phân vạch địa giới hành chính của một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn. Theo đó, sáp nhập các xã Tuy Lộc, Nam Cường, Tân Thịnh và Minh Bảo của huyện [[Trấn Yên]] vào thị xã Yên Bái.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-15-CP-phan-vach-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thuoc-tinh-Hoang-Lien-Son-vb55174t17.aspx Quyết định 15-CP năm 1979 phân vạch địa giới hành chính của một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn]</ref>. Theo đó, sáp nhập các xã Tuy Lộc, Nam Cường, Tân Thịnh và Minh Bảo của huyện [[Trấn Yên]] vào thị xã Yên Bái.
 
Ngày [[6 tháng 6]] năm [[1988]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 101-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính một số phường thuộc thành phố Yên Bái<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-101-HDBT-phan-vach-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-xa-phuong-cua-huyen-tran-Yen-va-thi-xa-Yen-bai-tinh-Hoang-lien-son-vb37572t17.aspx Quyết định 101-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn]</ref>. Theo đó: