Khác biệt giữa các bản “Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 – 2021”

 
==== Tỉnh Thái Bình ====
Tỉnh [[Thái Bình]] dự kiến sắp xếp 47 ĐVHC cấp xã thành 2621 xã thị trấn trực thuộc 5 huyện (giảm 26 xã).<ref>[httphttps://thaibinhtvbaothaibinh.com.vn/tin-tuc/60198/4573394834/phuongnghi-anquyet-tongso-the44-nq-hdnd-thong-qua-de-an-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-thai-binh-trong-giai-doan-2019-2021| Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021]</ref>
* Huyện [[Đông Hưng]]: sáp nhập xã Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh thành xã Đông Quan; xã Hoa Nam, Hoa Lư thành xã Liên Hoa; xã Bạch Đằng, Hồng Châu thành xã Hồng Bạch; xã Minh Châu, Đồng Phú thành xã Minh Phú; xã Đông Giang, Đông Hà thành xã Hà Giang.
* Huyện [[Kiến Xương]]: sáp nhập xã An Bồi và thị trấn Thanh Nê thành thị trấn Kiến Xương; xã Minh Hưng và xã Quang Hưng thành xã Minh Quang; xã Quyết Tiến và xã Lê Lợi thành xã Lê Lợi; xã Vũ Sơn và xã Vũ Tây thành xã Tây Sơn.