Khác biệt giữa các bản “Ý vương”

* Bắc Tống Yên Ý Vương (hoặc Triệu Ý Vương, Ngô Ý Vương và Ngụy Ý Vương) [[Triệu Đức Chiêu]]
* Bắc Tống Tần Tuyên Ý Vương (hoặc Tấn Tuyên Ý Vương và Tề Tuyên Ý Vương) [[Ngụy Nhân Phố]]
* [[Cao Ly Thành Tông|Cao Ly Văn Ý Vương]] Vương Trị (gọi tắt theo thụy hiệu dài Khang Uy Chương Hiến Quang Hiếu Hiến Minh Tương Định Văn Ý Đại Vương)
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Túc Ý Vương]]
* Minh triều [[Chu Hữu Giai|Thân Ý Vương]]