Khác biệt giữa các bản “Triều đại trong lịch sử Trung Quốc”

** ví dụ: [[Võ Chu]] ({{lang|zh-Hant|武周}}), [[Sở (Thập quốc)|Mã Sỡ]] ({{lang|zh-Hant|馬楚}}).
* khác
** ví dụ: [[Thục Hán]] ({{lang|zh-Hant|蜀漢}}; ngoại động từ "Thục" nhắm chỉ đến vị trí địa lý của vương quốc tại [[Tứ Xuyên]]), [[Hạ (thập lục quốc)|Hồ Hạ]] ({{lang|zh-Hant|胡夏}}; ngoại động từ "Hồ", tức "[[man di|rợ]]''" nhắm chỉ đến nguồn gốc [[Hung Nô]] của triều đại này).
 
Một triều đại có thể được gọi bằng nhiều tện gọi khác nhau trong lịch sử Trung Quốc, mặc dù một số được sử dụng rộng rãi hơn. Chẳng hạn, [[Lưu Tống]] ({{lang|zh-Hant|劉宋}}) còn được gọi là "Tiền Tống" ({{lang|zh-Hant|前宋}}), và [[Ngô (Thập quốc)}|Ngô]] ({{lang|zh-Hant|楊吳}}) cũng được gọi là "Nam Ngô" ({{lang|zh-Hant|南吳}}).
 
Các học giả thường phân chia lịch sử cho các triều đại có sự cai trị bị gián đoạn. Chẳng hạn, [[nhà Tống]] được chia thành [[Bắc Tống]] và [[Nam Tống]], với [[Sự kiện Tĩnh Khang]] là mốc phân chia; nhà "Tống" gốc do [[Tống Thái Tổ]] sáng lập do đó được phân biệt với nhà "Tống" được phục hồi dưới thời [[Tống Cao Tông]]. Trong những trường hợp như vậy, chính quyền đã sụp đổ, chỉ được thiết lập lại; do đó, một sự phân biệt giữa chính quyền gốc và chính quyền mới là cần thiết cho mục đích viết sử. Ngoại lệ chính đối với thực tiễn lịch sử này bao gồm [[Tây Tần]] và [[nhà Đường]], bị gián đoạn bởi [[Hậu Tần]] và Võ Chu.
 
Trong các nguồn sử liệu của Trung Quốc, thuật ngữ ''triều đại'' ({{lang|zh-Hant|朝}}; {{transl|zh|cháo}}) thường được bỏ qua khi đề cập đến các triều đại có ngoại động từ trong tên lịch sử của họ. Cách viết như vậy đôi khi được áp dụng trong tiếng Anh, mặc dù việc bao gồm từ "triều đại" cũng được sử dụng rộng rãi trong các tác phẩm học thuật tiếng Anh. Ví dụ, [[Bắc Chu]] đôi khi cũng được gọi là "nhà Bắc Chu" <ref name=DynasticName14>{{cite book|last1=Yuan|first1=Haiwang|title=This is China: The First 5,000 Years|year=2010|url=https://books.google.com.sg/books?id=8GpQEIU0PGkC&pg=PA40&dq=northern+zhou+dynasty&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjz1ZXw8_PlAhW7zjgGHd25DNs4ChDoAQhyMAk#v=onepage&q=northern%20zhou%20dynasty&f=false}}</ref>
 
==Danh sách triều đại Trung Quốc==