Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

||[[Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội|Đại học Tài nguyên và Môi trường]]
|HUNRE
|| Đa ngành, [[Tài nguyên]], [[Môi trường]],
|| 23/3/2010
|| Quận Bắc Từ Liêm
||[[Trường Đại học Hà Nội|Đại học Hà Nội]]
|HANU
||[[Đa ngành]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.hanu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2704&Itemid=679&lang=vn|tiêu đề = Khoa đào tạo|ngày truy cập = ngày 24 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||[[1959]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.hanu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=516&lang=vn|tiêu đề = Giới thiệu|ngày truy cập = ngày 24 tháng 7 năm 2015}}</ref>
||[[Quận Thanh Xuân]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.hanu.edu.vn/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=680&lang=vn|tiêu đề = Liên hệ|ngày truy cập = ngày 24 tháng 7 năm 2015}}</ref>