Khác biệt giữa các bản “Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP”

(gdp có 7 tỉ $ chứ không phải 7000 tỉ $)
|10
|[[Nam Định]]<ref name=":010">{{Chú thích web|url=http://sokhdt.namdinh.gov.vn/chi-tiet-noi-dung-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te---xa-hoi-nam-2018-va-ke-hoach-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-nam-2019-tinh-nam-dinh-1358.html|title=Tình hình kinh tế, xã hội Nam Định năm 2018|last=|first=|date=|website=Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 12 tháng 10 năm 2019}}</ref>
|9658.429736
|42,18805510
|8,10%
|-