Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Song lang (phim)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
}}
 
==Nhạc phim==
{{tracklist
| extra_column = Thể hiện
| writing_credits = yes
| total_length =
| title1 = Sương Chiều
| writer1 = {{flatlist|
*Hoàng Song Việt
*Leon Lê}}
| extra1 = {{flatlist|
*[[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]
*Tú Quyên}}
| length1 =2:29
| title2 = Xàng Xê
| writer2 = {{flatlist|
*Hoàng Song Việt
*Leon Lê}}
| extra2 = {{flatlist|
*[[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]
*Xuân Phước}}
| length2 =1:36
| title3 = Lý Bông Dừa Vọng Cổ
| writer3 = {{flatlist|
*Hoàng Song Việt
*Leon Lê}}
| extra3 = {{flatlist|
*[[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]
*Tú Quyên}}
| length3 =2:34
| title4= Giang Tô Điểu Ngữ
| writer4= Leon Le
| extra4= Tú Quyên
| length4= 1:50
| title5= Nặng Tình Xưa
| writer5= Leon Le
| extra5= Hữu Quốc
| length5= 1:29
| title6= Nam Ai (Lớp Mái)
| writer6= Leon Le
| extra6= [[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]
| length6= 2:08
| title7= Phụng Nghi Đình
| writer7= {{flatlist|
*Hoàng Song Việt
*Leon Lê}}
| extra7= Kiều Trinh, Leon Le
| length7= 1:16
| title8= Trường Tương Tư
| writer8= Leon Le
| extra8= [[Isaac (ca sĩ)|Isaac]]
| length8= 3:09
| title9= Hoài Tình
| writer9= Bảy Nhiêu
| extra9= Phương Thủy
| length9= 3:07
}}
 
==Chú thích==