Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

Lược bỏ những Hoàng quý phi không chính thống (thuỵ phong)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Lược bỏ những Hoàng quý phi không chính thống (thuỵ phong))
* [[Minh Thế Tông]] Chu Hậu Thông:
#[[Trang Thuận Hoàng quý phi (Minh Thế Tông)|Trang Thuận Hoàng quý phi]] Thẩm thị.
# [[VinhĐoan AnHòa HuệCung Thuận ĐoanÔn Hi Hoàng quý phi]] DiêmVương thị.
# [[Đoan Hòa Cung Thuận Ôn Hi Hoàng quý phi]] Vương thị.
 
* [[Minh Thần Tông]] Chu Dực Quân:
# [[Vương Cung phi (Minh Thần Tông)|Ôn Túc Đoan Tĩnh Thuần Ý Hoàng quý phi]] Vương thị (truy phong [[Vương Cung phi (Minh Thần Tông)|Hiếu Tĩnh Thái hậu]]).
# [[Trịnh Quý phi (Minh Thần Tông)|Cung Khác Huệ Vinh Hòa Tĩnh Hoàng quý phi]] Trịnh thị ([[Trịnh Quý phi (Minh Thần Tông)|Hiếu Ninh Thái hậu]]).
# [[Hiếu Kính Thái hoàng thái hậu|Cung Thuận Vinh Trang Đoan Tĩnh Hoàng quý phi]] Lý thị ([[Hiếu Kính Thái hoàng thái hậu|Hiếu Kính Thái hậu]]).
 
* [[Minh Hy Tông]] Chu Do Hiệu:
* [[Thanh Thánh Tổ]] Khang Hi Đế:
# [[Hiếu Ý Nhân hoàng hậu|Hoàng quý phi]] Đông Giai thị ([[Hiếu Ý Nhân hoàng hậu]]).
# [[Khác Huệ Hoàng quý phi]] Đông Giai thị.
# [[Đôn Di Hoàng quý phi]] Qua Nhĩ Giai thị.
# [[Kính Mẫn Hoàng quý phi]] Chương Giai thị.
 
* [[Thanh Thế Tông]] Ung Chính Đế:
# [[Đôn Túc Hoàng quý phi]] Niên thị.
# [[Thuần Khác Hoàng quý phi]] Cảnh thị.
 
* [[Thanh Cao Tông]] Càn Long Đế:
# [[Kế Hoàng hậu|Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi]] Na Lạp thị ([[Kế Hoàng hậu|Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu]]).
# [[Tuệ Hiền Hoàng quý phi]] Cao Giai thị.
# [[TriếtThuần MẫnHuệ Hoàng quý phi]] Phú SátGiai thị.
# [[ThuầnLệnh HuệÝ Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
# [[Thục Gia Hoàng quý phi]] Kim Giai thị.
# [[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
# [[Khánh Cung Hoàng quý phi]] Lục thị.
 
* [[Gia Khánh|Thanh Nhân Tông]] Gia Khánh Đế:
# [[Hiếu Hòa Duệ hoàng hậu|Hoàng quý phi]] Nữu Hỗ Lộc thị ([[Hiếu Hòa Duệ hoàng hậu]]).
# [[Hoà Dụ Hoàng quý phi]] Lưu Giai thị.
# [[Cung Thuận Hoàng quý phi]] Nữu Hỗ Lộc thị.
 
* [[Đạo Quang|Thanh Tuyên Tông]] Đạo Quang Đế:
# [[Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu|Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi]] Nữu Hỗ Lộc thị ([[Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu]]).
# [[Hiếu Tĩnh Thành hoàng hậu|Khang Từ Hoàng quý phi]] Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị ([[Hiếu Tĩnh Thành hoàng hậu]]).
# [[Trang Thuận Hoàng quý phi]] Ô Nhã thị.
 
* [[Thanh Văn Tông]] Hàm Phong Đế:
# [[Trang Tĩnh Hoàng quý phi]] Tha Tha Lạp thị.
# [[Đoan Khác Hoàng quý phi]] Đông Giai thị.
 
* [[Thanh Mục Tông]] Đồng Trị Đế:
# [[Thục Thận Hoàng quý phi]] Phú Sát thị.
# [[Hiến Triết Hoàng quý phi]] Hách Xá Lý thị.
# [[Cung Túc Hoàng quý phi]] A Lỗ Đặc thị.
# [[Đôn Huệ Hoàng quý phi]] Tây Lâm Giác La thị.
 
* [[Thanh Đức Tông]] Quang Tự Đế:
# [[Cẩn phi|Ôn Tĩnh Hoàng quý phi]] Tha Tha Lạp thị.
# [[Trân phi|Khác Thuận Hoàng quý phi]] Tha Tha Lạp thị.
 
=== Nhà Nguyễn ===