Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo dân số”

n
Đã khóa “Danh sách quốc gia theo số dân” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:40, ngày 1 tháng 3 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:40, ngày 1 tháng 3 năm 2020 (UTC)))
n (Đã khóa “Danh sách quốc gia theo số dân” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:40, ngày 1 tháng 3 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:40, ngày 1 tháng 3 năm 2020 (UTC))))