Khác biệt giữa các bản “Binh chủng Thiết giáp Việt Nam Cộng hòa”