Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Tamajetlua/Lưu trữ bài viết”

Đã lùi lại sửa đổi 58348979 của 103.19.99.46 (thảo luận) Liên kết wiki sang zhː阮姓 là chỉ họ Nguyễn chung cho cả Á Đông.
(Đã lùi lại sửa đổi 58348985 của 103.19.99.46 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 58348979 của 103.19.99.46 (thảo luận) Liên kết wiki sang zhː阮姓 là chỉ họ Nguyễn chung cho cả Á Đông.)
Thẻ: Lùi sửa
{{chờ xóa|copy nguyên một phần của bài [[Nguyễn]], hoàn toàn trùng tên, mà không có thông tin khác biệt về mục từ, không thể thành một bài độc lập}}
{{Thông tin họ
| name = Nguyễn