Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lịch sử hành chính Thanh Hóa”

Không có tóm lược sửa đổi
Châu Tân Hóa được tái lập và đến tháng 11 năm 1945 thì đổi làm châu Bá Thước<ref name=LangThanhhoaII10/>.
 
Từ tháng 3 năm 1948, các cấp hành chính là phủ, châu, quận được bãi bỏ<ref name="SL148">Sắc lệnh số 148/SL ngày 25/03/1948 về việc bãi bỏ danh từ phủ, châu, quận do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành.</ref>. Tỉnh Thanh Hóa lúc này gồm [[thanh Hóa (thành phố)|thị xã Thanh Hóa]] và 20 huyện: Nga[[Bá Thước]], [[Cẩm Thủy]], [[Đông Sơn]], [[Hà Trung]], [[Hậu Lộc]], [[Hoằng Hóa]], Quảng[[Lang XươngChánh]], Tĩnh[[Nga GiaSơn]], Nông[[Ngọc CốngLặc]], Thọ[[Như Xuân]], Đông[[Nông SơnCống]], Thiệu[[Quan Hóa]], Yên[[Quảng Định, Vĩnh LộcXương]], [[Thạch Thành]], Cẩm[[Thiệu ThủyHóa]], Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như[[Thọ Xuân]], [[Thường Xuân]], [[Tĩnh ThướcGia]], [[Vĩnh QuanLộc]], Hóa[[Yên Định]].
 
#Huyện Hà Trung: đổi tên từ Tống Sơn theo tên phủ Hà Trung, gồm 10 xã: Tân Tiến, Lĩnh Tráng, Ngọc Âu, Lĩnh Toại, Hoạt Giang, Long Khê, Hòa Bình, Yên Sơn, Thái Lai và Tống Giang<ref name=LangThanhhoaI18/>.
Năm 1963, sáp nhập xóm Núi của xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa và xã Đông Giang, huyện Đông Sơn vào thị xã Thanh Hóa, đồng thời chia 3 xã Tam Chung, Sơn Thủy và Trung Thành thuộc huyện Quan Hoá thành bảy xã mới<ref name="QD30">[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-30-CP-sat-nhap-xa-Dong-Giang-xom-Nui-vao-thi-xa-Thanh-Hoa-chia-3-xa-Tam-Chung-Son-Thuy-Trung-Thanh-huyen-Quan-Hoa-thanh-7-xa-moi-vb19001t17.aspx Quyết định 30-CP ngày 06/03/1963] về sáp nhập xã Đông Giang và xóm Núi vào thị xã Thanh Hóa và chia ba xã Tam Chung, Sơn Thủy và Trung Thành thuộc huyện Quan Hoá thành bảy xã mới do Hội đồng Chính phủ ban hành.</ref>. Cùng năm, thành lập thị trấn Sầm Sơn trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa<ref name="QD50">Quyết định số 50-CP ngày 19/4/1963 của Hội đồng Chính phủ.</ref> và một số xã thuộc các huyện Thường Xuân, Lang Chánh và Ngọc Lặc cũng được chia tách<ref name="QD121LC">Quyết định số 121-NV ngày 25/6/1963 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.</ref>.
 
Năm 1964, chia lại địa giới một số xã thuộc huyện Bá Thước<ref name="QD107">Quyết định số 107-NV ngày 02/4/1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.</ref>, huyện Như Xuân và Ngọc Lặc<ref name="QD232NL">Quyết định số 232-NV ngày 04/9/1964 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.</ref> và huyện Cẩm Thủy<ref name="QD237">[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-237-NV-dieu-chinh-dia-gioi-chia-lai-mot-so-xa-thuoc-huyen-Cam-thuy-tinh-Thanh-hoa-vb20038t17.aspx Quyết định 237-NV] ngày 11/09/1964 về việc điều chỉnh địa giới và chia lại một số xã thuộc huyện Cẩm thủy tỉnh Thanh hóa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.</ref>. Cùng năm, thành lập huyện [[Triệu Sơn]] trên cơ sở 13 xã của huyện Thọ Xuân và 20 xã của huyện Nông Cống, đồng thời sáp nhập 7 xã của huyện Tĩnh Gia vào huyện Nông Cống<ref name="QD177-64">[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-177-CP-dieu-chinh-dia-gioi-mot-so-huyen-thuoc-cac-tinh-Lang-Son-Yen-bai-va-Thanh-hoa-vb20011t17.aspx Quyết định 177-CP] ngày 16/12/1964 về việc điều chỉnh địa giới của một số huyện thuộc các tỉnh Lạng-sơn, Yên-bái và Thanh-hoá do Hội đồng Chính phủ ban hành.</ref>.
 
Năm 1965, thành lập xã Tân Trường thuộc huyện Tĩnh Gia<ref>Quyết định số 99-NV ngày 15/3/1965 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.</ref>, xã Tân Lập thuộc huyện Bá Thước và thị trấn Thọ Xuân thuộc huyện Thọ Xuân<ref name="QD34">Quyết định số 34-NV ngày 09/02/1965 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.</ref>.
Năm 1973, điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Đông Sơn, Hà Trung<ref>Quyết định số 20-HĐBT ngày 15/3/1973.</ref> và Nga Sơn<ref>Quyết định số 72-HĐBT ngày 14/7/1973.</ref>.
 
Năm 1977, thành lập thị trấn Bỉm Sơn<ref name="QD140">[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-140-BT-thanh-lap-thi-tran-Bim-Son-tinh-Thanh-Hoa-vb58011t17.aspx Quyết định 140-BT] ngày 29/06/1977 về việc thành lập thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành.</ref>, sáp nhập huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn thành huyện [[Trung Sơn (huyện)|Trung Sơn]], huyện Vĩnh Lộc và huyện Thạch Thành thành huyện [[Vĩnh Thạch (định hướng)|Vĩnh Thạch]], huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc thành huyện [[Lương Ngọc]], huyện Yên Định với phần tả ngạn sông Chu của huyện Thiệu Hóa thành huyện [[Thiệu Yên]], huyện Đông Sơn với phần hữu ngạn sông Chu của huyện Thiệu Hóa thành huyện [[Đông Thiệu]]<ref name="QD177-77">[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-177-CP-hop-nhat-dieu-chinh-dia-gioi-huyen-thuoc-tinh-Thanh-Hoa-vb57441t17.aspx Quyết định 177-CP] ngày 05/07/1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành.</ref>.
 
Năm 1978, sáp nhập một số xã thuộc các huyện Thiệu Yên và Thọ Xuân, đồng thời chuyển thị trấn nông trường Thống Nhất từ huyện Lương Ngọc về huyện Thiệu Yên<ref name="QD267">[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-267-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-thuoc-tinh-Thanh-Hoa-vb58110t17.aspx Quyết định 267-CP] ngày 23/10/1978 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành.</ref>
Năm 1980, chia tách một số xã thuộc huyện Như Xuân, Hoằng Hóa, Trung Sơn và Tĩnh Gia<ref name="QD278NX">Quyết định số 278/QĐ-CP ngày 29/8/1980.</ref>.
 
Năm 1981, chia tách một số xã thuộc các huyện Thọ Xuân, Thiệu Yên, Lương Ngọc, Như Xuân<ref name="QD102">Quyết định số 102-HĐBT ngày 2-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch địa giới của một số xã thuộc tỉnh Thanh Hoá.</ref>. Cùng năm, thành lập 2 thị xã [[Sầm Sơn]][[Bỉm Sơn]]<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-157-HDBT-thanh-lap-thi-xa-thuoc-tinh-Thanh-Hoa-43169.aspx|title=Quyết định 157-HĐBT năm 1981 về việc thành lập thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>.
 
Năm 1982, tái lập các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Lang Chánh, Ngọc Lặc và đổi tên huyện Đông Thiệu thành huyện Đông Sơn<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-149-HDBT-phan-vach-dia-gioi-huyen-doi-ten-huyen-Dong-Thieu-tinh-Thanh-Hoa-43955.aspx|title=Quyết định 149-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số huyện và đổi tên huyện Đông Thiệu thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Bộ trưởng ban hành|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>.
Năm 1992, thành lập thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn và thị trấn Vĩnh Lộc thuộc huyện Vĩnh Lộc<ref name="QD49RT">Quyết định số 49-TCCP ngày 28/01/1992 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.</ref>.
 
Năm 1994, thành lập [[Thanh Hóa (thành phố)|thành phố Thanh Hóa]]<ref name="ND37">Nghị định 37-CP ngày 01/05/1994 về việc thành lập thành phố Thanh Hoá thuộc tỉnh Thanh Hóa.</ref>. Cùng năm, thành lập một số phường thuộc thành phố Thanh Hóa<ref name="ND55TH">Nghị định số 55-CP ngày 28/6/1994.</ref>, thành lập thị trấn Cành Nàng thuộc huyện Bá Thước<ref name="QD92">Quyết định số 92-CP ngày 23/8/1994 của Chính phủ.</ref> và xã Bình Sơn thuộc huyện Triệu Sơn<ref>Nghị định số 04-CP ngày 25/11/1994.</ref>.
 
Năm 1995, thành lập phường Trung Sơn thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ sở xã Quảng Tường, sáp nhập xã Đông Cương từ huyện Đông Sơn và các xã Quảng Hưng, Quảng Thành, huyện Quảng Xương về thành phố Thanh Hóa, chuyển một phần diện tích và dân số xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương về phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.<ref name="QD85SS">Nghị định số 85-CP ngày 06/12/1995.</ref>
 
Năm 1996, tái lập các huyện Thiệu Hóa, Yên Định, chuyển 16 xã thuộc huyện Đông Sơn về huyện Thiệu Hóa mới tái lập. Đồng thời thành lập các huyện [[Mường Lát]], [[Quan Sơn]], [[Như Thanh]]<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-72-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-cac-huyen-Quan-Hoa-Nhu-Xuan-Dong-Son-Thieu-Yen-thuoc-tinh-Thanh-Hoa-40218.aspx|title=Nghị định 72-CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Quan Hóa, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Yên thuộc tỉnh Thanh Hóa|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>.
 
Năm 1999, thành lập một số xã, thị trấn thuộc các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân và Thọ Xuân<ref name="ND65">Nghị định 65/1999/NĐ-CP ngày 05/08/1999 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.</ref>.
Năm 2015, sáp nhập 6 xã: Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại thuộc huyện Quảng Xương vào thị xã Sầm Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính 3 xã thuộc huyện Nông Cống để mở rộng thị trấn Nông Cống; điều chỉnh địa giới hành chính 3 xã thuộc huyện Đông Sơn để mở rộng thị trấn Rừng Thông.<ref>Nghị quyết số 935/NQ-UBTVQH13 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị xã Sầm Sơn, điều chỉnh địa giới hành chính 03 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Nông Cống để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống, điều chỉnh địa giới hành chính 03 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Đông Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Rừng Thông thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa</ref>
 
Năm 2017, thành lập 4 phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ sở các xã tương ứng và thành lập [[Sầm Sơn|thành phố Sầm Sơn]] trên cơ sở thị xã Sầm Sơn.<ref>Nghị quyết số 368/NQ-UBTVQH14 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</ref>
 
Năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-786-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Thanh-Hoa-429700.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, tỉnh thực hiện sắp xếp 146 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 118 xã, 03 phường, 25 thị trấn) để thành 70 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 76 đơn vị; đồng thời, thành lập thị trấn Nưa trên cơ sở toàn bộ 21,20 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên, dân số 9.638 người và 11 thôn của xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. Kết quả sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa còn lại 559 đơn vị, gồm 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn.
 
{{chính|Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 - 2021#Tỉnh Thanh Hóa}}
 
== Tham khảo ==