Khác biệt giữa các bản “Văn Giản thượng thư”

==Danh sách==
*[[Bắc Ngụy]] Văn Giản Thượng Thư [[Lý Diễm Chi]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Trần Nguyên Long (nhà Minh)|Trần Nguyên Long]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Đổng Dĩ]] (truy tặng)
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Quách Phu]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Tôn Thừa Ân (nhà Minh)|Tôn Thừa Ân]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Vương Sĩ Chân (nhà Thanh)|Vương Sĩ Chân]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Ngụy Đình Trân]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Ông Chính Xuân]]
*Minh triều Văn Giản Thượng Thư [[Hứa Tán]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Kim Sĩ Tùng]]
*Thanh triều Văn Giản Thượng Thư [[Đường Cảnh Sùng]]