Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp Philippines”

Hiến pháp 1899 dựa vào Hiến pháp Tây Ban Nha 1812 và do hiến pháp Bỉ, Mặc Tây Ca, Ba Tây, Nicaruaga, Costa Rica, Guatemala và Pháp ảnh hưởng.
 
Hiến pháp Malolos là quốc hiến cộng hòa đầu tiên ở châu Á và tuyên bố chủ quyền thuộc về nhân dân, liệt kê dân quyền, phân li chính giáo và thành lập Viện dân biểu làm cơ quan lập pháp của quốc gia. Chính thể là nước cộng hòa đại nghị, Tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm do Viện dân biểu bầu cử theo đa số. Hiến pháp viết bằng tiếng Tây Ban Nha sau khi Tuyên ngôn độc lập tuyên cáo.
 
=== Hiến pháp 1935 ===