Khác biệt giữa các bản “Quay (định hướng)”

Trang mới: “Quay có thể là: #Quay - Tức là quay hoặc xoay tròn là sự di chuyển tròn của một vật xung quanh một tâm (hay điểm) quay. #Qua…”
(Trang mới: “Quay có thể là: #Quay - Tức là quay hoặc xoay tròn là sự di chuyển tròn của một vật xung quanh một tâm (hay điểm) quay. #Qua…”)
(Không có sự khác biệt)