Khác biệt giữa các bản “Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”

 
== Lịch sử hình thành ==
Ngày 08/9/1945, Chính phủ lâm thời nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa|Việt Nam Dân chủ Cộng hoà]] ra Sắc lệnh thành lập và chỉ định người đứng đầu Nhà Lưu trữ Công văn và Thư viện toàn quốc thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Tiếp theo, ngày 03/01/1946, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa|Việt Nam dân chủ cộng hòa]] - [[Hồ Chí Minh]] ký Thông đạt số 1C-VP nhấn mạnh giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ đối với phương diện kiến thiết quốc gia và nghiêm cấm tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu nếu chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.
 
Ngày 11/12/1982, Hội đồng Nhà nước thông qua Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia. Thi hành Điều 14 của Pháp lệnh, ngày 01/3/1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 34/HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Lưu trữ Nhà nước. Ngày 25/01/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 24-CT giao cho Cục Lưu trữ Nhà nước quản lý công tác văn thư. Từ năm 1984 đến năm 1991, Cục Lưu trữ Nhà nước thuộc [[Hội đồng Bộ trưởng]].