Khác biệt giữa các bản “Bính âm Hán ngữ”

(Thêm bảng ghép chữ)
 
== Bảng ghép chữ ==
<br />
{| class="wikitable"
|
|a
|o
|e
| -i
|er
|ai
|ei
|ao
|ou
|an
|en
|ang
|eng
|ong
|i
|ia
|iao
|ie
|iu
|ian
|in
|iang
|ing
|iong
|u
|ua
|uo
|uai
|ui
|uan
|un
|uang
|ueng
|üe
|üan
|ün
|-
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |a
| rowspan="2" |o
| rowspan="2" |e
| rowspan="2" |ê
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |er
| rowspan="2" |ai
| rowspan="2" |ei
| rowspan="2" |ao
| rowspan="2" |ou
| rowspan="2" |an
| rowspan="2" |en
| rowspan="2" |ang
| rowspan="2" |eng
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |b
| rowspan="2" |ba
| rowspan="2" |bo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |bai
| rowspan="2" |bei
| rowspan="2" |bao
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ban
| rowspan="2" |ben
| rowspan="2" |bang
| rowspan="2" |beng
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |bi
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |biao
| rowspan="2" |bie
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |bian
| rowspan="2" |bin
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |bing
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |bu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |p
| rowspan="2" |pa
| rowspan="2" |po
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |pai
| rowspan="2" |pei
| rowspan="2" |pao
| rowspan="2" |pou
| rowspan="2" |pan
| rowspan="2" |pen
| rowspan="2" |pang
| rowspan="2" |peng
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |pi
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |piao
| rowspan="2" |pie
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |pian
| rowspan="2" |pin
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ping
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |pu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |m
| rowspan="2" |ma
| rowspan="2" |mo
| rowspan="2" |me
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |mai
| rowspan="2" |mei
| rowspan="2" |mao
| rowspan="2" |mou
| rowspan="2" |man
| rowspan="2" |men
| rowspan="2" |mang
| rowspan="2" |meng
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |mi
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |miao
| rowspan="2" |mie
| rowspan="2" |miu
| rowspan="2" |mian
| rowspan="2" |min
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ming
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |mu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |f
| rowspan="2" |fa
| rowspan="2" |fo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |fei
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |fou
| rowspan="2" |fan
| rowspan="2" |fen
| rowspan="2" |fang
| rowspan="2" |feng
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |fu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |d
| rowspan="2" |da
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |de
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |dai
| rowspan="2" |dei
| rowspan="2" |dao
| rowspan="2" |dou
| rowspan="2" |dan
| rowspan="2" |den
| rowspan="2" |dang
| rowspan="2" |deng
| rowspan="2" |dong
| rowspan="2" |di
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |diao
| rowspan="2" |die
| rowspan="2" |diu
| rowspan="2" |dian
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ding
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |du
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |duo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |dui
| rowspan="2" |duan
| rowspan="2" |dun
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |t
| rowspan="2" |ta
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |te
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |tai
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |tao
| rowspan="2" |tou
| rowspan="2" |tan
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |tang
| rowspan="2" |teng
| rowspan="2" |tong
| rowspan="2" |ti
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |tiao
| rowspan="2" |tie
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |tian
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ting
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |tu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |tuo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |tui
| rowspan="2" |tuan
| rowspan="2" |tun
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |n
| rowspan="2" |na
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ne
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |nai
| rowspan="2" |nei
| rowspan="2" |nao
| rowspan="2" |nou
| rowspan="2" |nan
| rowspan="2" |nen
| rowspan="2" |nang
| rowspan="2" |neng
| rowspan="2" |nong
| rowspan="2" |ni
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |niao
| rowspan="2" |nie
| rowspan="2" |niu
| rowspan="2" |nian
| rowspan="2" |nin
| rowspan="2" |niang
| rowspan="2" |ning
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |nu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |nuo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |nuan
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |nü
| rowspan="2" |nüe
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |l
| rowspan="2" |la
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |le
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |lai
| rowspan="2" |lei
| rowspan="2" |lao
| rowspan="2" |lou
| rowspan="2" |lan
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |lang
| rowspan="2" |leng
| rowspan="2" |long
| rowspan="2" |li
| rowspan="2" |lia
| rowspan="2" |liao
| rowspan="2" |lie
| rowspan="2" |liu
| rowspan="2" |lian
| rowspan="2" |lin
| rowspan="2" |liang
| rowspan="2" |ling
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |lu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |luo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |luan
| rowspan="2" |lun
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |lü
| rowspan="2" |lüe
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |z
| rowspan="2" |za
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ze
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zi
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zai
| rowspan="2" |zei
| rowspan="2" |zao
| rowspan="2" |zou
| rowspan="2" |zan
| rowspan="2" |zen
| rowspan="2" |zang
| rowspan="2" |zeng
| rowspan="2" |zong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zuo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zui
| rowspan="2" |zuan
| rowspan="2" |zun
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |c
| rowspan="2" |ca
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ce
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ci
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |cai
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |cao
| rowspan="2" |cou
| rowspan="2" |can
| rowspan="2" |cen
| rowspan="2" |cang
| rowspan="2" |ceng
| rowspan="2" |cong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |cu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |cuo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |cui
| rowspan="2" |cuan
| rowspan="2" |cun
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |s
| rowspan="2" |sa
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |se
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |si
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |sai
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |sao
| rowspan="2" |sou
| rowspan="2" |san
| rowspan="2" |sen
| rowspan="2" |sang
| rowspan="2" |seng
| rowspan="2" |song
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |su
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |suo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |sui
| rowspan="2" |suan
| rowspan="2" |sun
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |zh
| rowspan="2" |zha
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zhe
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zhi
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zhai
| rowspan="2" |zhei
| rowspan="2" |zhao
| rowspan="2" |zhou
| rowspan="2" |zhan
| rowspan="2" |zhen
| rowspan="2" |zhang
| rowspan="2" |zheng
| rowspan="2" |zhong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |zhu
| rowspan="2" |zhua
| rowspan="2" |zhuo
| rowspan="2" |zhuai
| rowspan="2" |zhui
| rowspan="2" |zhuan
| rowspan="2" |zhun
| rowspan="2" |zhuang
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |ch
| rowspan="2" |cha
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |che
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |chi
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |chai
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |chao
| rowspan="2" |chou
| rowspan="2" |chan
| rowspan="2" |chen
| rowspan="2" |chang
| rowspan="2" |cheng
| rowspan="2" |chong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |chu
| rowspan="2" |chua
| rowspan="2" |chuo
| rowspan="2" |chuai
| rowspan="2" |chui
| rowspan="2" |chuan
| rowspan="2" |chun
| rowspan="2" |chuang
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |sh
| rowspan="2" |sha
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |she
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |shi
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |shai
| rowspan="2" |shei
| rowspan="2" |shao
| rowspan="2" |shou
| rowspan="2" |shan
| rowspan="2" |shen
| rowspan="2" |shang
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |shu
| rowspan="2" |shua
| rowspan="2" |shuo
| rowspan="2" |shuai
| rowspan="2" |shui
| rowspan="2" |shuan
| rowspan="2" |shun
| rowspan="2" |shuang
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |r
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |re
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ri
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |rao
| rowspan="2" |rou
| rowspan="2" |ran
| rowspan="2" |ren
| rowspan="2" |rang
| rowspan="2" |reng
| rowspan="2" |rong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ru
| rowspan="2" |rua
| rowspan="2" |ruo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |rui
| rowspan="2" |ruan
| rowspan="2" |run
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |j
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ji
| rowspan="2" |jia
| rowspan="2" |jiao
| rowspan="2" |jie
| rowspan="2" |jiu
| rowspan="2" |jian
| rowspan="2" |jin
| rowspan="2" |jiang
| rowspan="2" |jing
| rowspan="2" |jiong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ju
| rowspan="2" |jue
| rowspan="2" |juan
| rowspan="2" |jun
|-
|-
| rowspan="2" |q
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |qi
| rowspan="2" |qia
| rowspan="2" |qiao
| rowspan="2" |qie
| rowspan="2" |qiu
| rowspan="2" |qian
| rowspan="2" |qin
| rowspan="2" |qiang
| rowspan="2" |qing
| rowspan="2" |qiong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |qu
| rowspan="2" |que
| rowspan="2" |quan
| rowspan="2" |qun
|-
|-
| rowspan="2" |x
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |xi
| rowspan="2" |xia
| rowspan="2" |xiao
| rowspan="2" |xie
| rowspan="2" |xiu
| rowspan="2" |xian
| rowspan="2" |xin
| rowspan="2" |xiang
| rowspan="2" |xing
| rowspan="2" |xiong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |xu
| rowspan="2" |xue
| rowspan="2" |xuan
| rowspan="2" |xun
|-
|-
| rowspan="2" |g
| rowspan="2" |ga
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ge
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |gai
| rowspan="2" |gei
| rowspan="2" |gao
| rowspan="2" |gou
| rowspan="2" |gan
| rowspan="2" |gen
| rowspan="2" |gang
| rowspan="2" |geng
| rowspan="2" |gong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |gu
| rowspan="2" |gua
| rowspan="2" |guo
| rowspan="2" |guai
| rowspan="2" |gui
| rowspan="2" |guan
| rowspan="2" |gun
| rowspan="2" |guang
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |k
| rowspan="2" |ka
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ke
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |kai
| rowspan="2" |kei
| rowspan="2" |kao
| rowspan="2" |kou
| rowspan="2" |kan
| rowspan="2" |ken
| rowspan="2" |kang
| rowspan="2" |keng
| rowspan="2" |kong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ku
| rowspan="2" |kua
| rowspan="2" |kuo
| rowspan="2" |kuai
| rowspan="2" |kui
| rowspan="2" |kuan
| rowspan="2" |kun
| rowspan="2" |kuang
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |h
| rowspan="2" |ha
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |he
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |hai
| rowspan="2" |hei
| rowspan="2" |hao
| rowspan="2" |hou
| rowspan="2" |han
| rowspan="2" |hen
| rowspan="2" |hang
| rowspan="2" |heng
| rowspan="2" |hong
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |hu
| rowspan="2" |hua
| rowspan="2" |huo
| rowspan="2" |huai
| rowspan="2" |hui
| rowspan="2" |huan
| rowspan="2" |hun
| rowspan="2" |huang
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |y
| rowspan="2" |ya
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ye
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |yao
| rowspan="2" |you
| rowspan="2" |yan
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |yang
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |yong
| rowspan="2" |yi
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |yin
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |ying
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |yu
| rowspan="2" |yue
| rowspan="2" |yuan
| rowspan="2" |yun
|-
|-
| rowspan="2" |w
| rowspan="2" |wa
| rowspan="2" |wo
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |wai
| rowspan="2" |wei
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |wan
| rowspan="2" |wen
| rowspan="2" |wang
| rowspan="2" |weng
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |wu
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
|-
|}
 
== Cách ngắt chữ ==
Tiếng Hán là ngôn ngữ đơn âm tiết, vì thế quy tắc cơ bản để ngắt chữ trong bính âm Hán ngữ là ngắt sau mỗi từ đơn. Trong trường hợp các danh từ cố hữu được tạo nên từ nhiều từ đơn thì hết cả danh từ mới ngắt.
Người dùng vô danh