Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tài liệu sơ khai”

n
Đã khóa “Bản mẫu:Tài liệu sơ khai”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã khóa “Bản mẫu:Tài liệu sơ khai”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))