Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu vương”

* Đông Hán [[Lưu Thượng (Nhâm Thành vương)|Nhâm Thành Hiếu Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Đắc|An Bình Hiếu Vương]]
* Tây Tấn Thường Sơn Hiếu Vương [[Tư Mã Hành|Thường]] Sơn(thời [[Tào Ngụy]] có tước hiệu Nhữ Dương [[Hiếu VươngTử]])
* Tây Tấn [[Tư Mã Lược|Cao Mật Hiếu Vương]]
* Tây Tấn [[Tư Mã Dung|Lương Hiếu Vương]]