Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khối lượng riêng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<math>\Rightarrow m = D.V</math>
 
<math>\Rightarrow V =\frac{m}{D}\ddot{\acute{\grave{a}}}</math>
 
Cụ thể khối lượng riêng tại một vị trí trong vật được tính bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó, chia cho thể tích vô cùng nhỏ này. Nếu chất đó có thêm đặc tính là [[đồng chất]] thì khối lượng riêng tại mọi vị trí là như nhau và bằng khối lượng riêng trung bình.