Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu vương”

* Tây Tấn [[Tư Mã Lược|Cao Mật Hiếu Vương]]
* Tây Tấn Lương Hiếu Vương [[Tư Mã Dung]] (thời [[Tào Ngụy]] được gọi là Khai Bình Hiếu tử)
* Tây Tấn Ngô Hiếu Vương (tức Tân Đồ Hiếu Vương) [[Tư Mã Yến]]
* Đông Tấn Lang Nha Hiếu Vương [[Tư Mã Bầu]] (thời Tây Tấn gọi là Tuyên Thành [[Hiếu Công]])
* [[Nhà Tùy|Tùy triều]] Tần Hiếu Vương [[Dương Tuấn (nhà Tùy)|Dương Tuấn]]