Khác biệt giữa các bản “Cơ delta”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
# Sợi sau hoặc sợi gai phát sinh từ bờ sau [[gai vai]] của [[xương vai]].
 
Fick <ref>{{Chú thích sách|title=Handbuch der Anatomie und Mekanik der Gelenke|last=Fick|first=R.|publisher=Gustav Fischer|year=1911|location=Jena}}</ref> chia ba sợi cơ nêu trên thành bảy thành phần nhỏ hợn theo Kapandji, Sakoma Y ''và cộng sự'': <ref name="Kapandji-60">{{Chú thích sách|title=The Physiology of the Joints: Volume One Upper Limb|last=Kapandji|first=Ibrahim Adalbert|publisher=Churchill Livingstone|year=1982|edition=5th|location=New York}}</ref> <ref>[Anatomical and functional segments of the deltoid muscle. J Anat. 2011 Feb;218(2):185-90. doi: 10.1111/j.1469-7580.2010.01325.x. Epub 2010 Nov 30. ]: "</ref> Sợi trước có hai thành phần (I và II); Sợi bên có một (III); Sợi sau có bốn thành phần (IV, V, VI và VII).
{{multiple image
| footer = Cơ delta.{{Legend|red|Sợi trước (1/3 ngoài bờ trước [[xương đòn]])}}{{Legend|LawnGreen|Sợi bên [[mỏm cùng vai]] của xương vai)}}{{Legend|blue|Sợi sau ([[gai vai]] của [[xương vai]])}}
| align = left
 
| image1 = Deltoid muscle top10.png
| width1 = 200
| alt1 = Bên
| caption1 = Bên.
 
| image2 = Deltoid muscle top8.png
| width2 = 200
| alt2 = Trước
| caption2 = Trước.
 
| image3 = Deltoid muscle top9.png
<br />
| width3 = 200
| alt3 = Sau
| caption3 = Sau.
 
| image4 = Deltoid muscle animation4.gif
| width4 = 200
| alt4 = Hình động
| caption4 = Hình động.
 
}}{{Clear}}
 
=== Bám tận ===