Khác biệt giữa các bản “Vectơ”

* Vectơ buộc: vectơ có điểm đầu cố định, không di chuyển được. Trong vật lý, vectơ buộc được dùng để biểu thị các lực tác dụng vào điểm đặt lực.
* Trong [[hệ tọa độ Descartes]], vectơ <math>\vec a</math> có điểm đầu đặt tại gốc hệ tọa độ thì có thể xác định hoàn toàn bằng tọa độ của điểm cuối của nó, là một bộ số thực sắp thứ tự <math>(x,\, y)</math> trong mặt phẳng và <math>(x,\, y,\, z)</math> trong không gian. Trong [[không-thời gian]] bốn chiều, [[Véctơ-4|tọa độ]] đó được xác định bằng <math>(ct,\, x,\, y,\, z)</math> trong đó '''c''' là [[tốc độ ánh sáng]], '''t''' là [[thời gian]].
 
== Góc giữa 2 vectơ ==
Cho 2 vectơ <math>\vec{a}\neq\vec{0}</math> và <math>\vec{b}\neq\vec{0}</math>. Từ điểm O vẽ <math>\vec{OA}=\vec{a}</math> và <math>\vec{OB}=\vec{b}</math>. Khi đó <math>\widehat{AOB}</math> chính là góc giữa <math>\vec a</math> và <math>\vec b</math> . Ký hiệu <math>(\vec{a};\vec{b})=\widehat{AOB}</math>
 
Quy ước trong hình học
 
* <math>0^\circ\leq(\vec{a};\vec{b})\leq180^\circ</math>
* Góc hợp bởi 2 vectơ cùng phương và cùng hướng là <math>0^\circ</math>
* Góc hợp bởi 2 vectơ cùng phương và ngược hướng là <math>180^\circ</math>
 
 
== Phép toán trên vectơ ==