Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế chính trị”

Không có tóm lược sửa đổi
===Kinh tế chính trị Keynes===
Kinh tế chính trị Keynes phê phán lý luận về sự tự điều chỉnh của thị trường của trường phái cổ điển. [[John Maynard Keynes]] phát triển lý luận về tính bất ổn định của tái sản xuất và tăng trưởng của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
 
== Môn học liên quan đến kinh tế chính trị ==
[[Xã hội học]] nghiên cứu các quan hệ xã hội. Nhiều nhà xã hội học nghiên cứu các quan hệ xã hội hình thành dựa trên [[quan hệ sản xuất]] cũng như sự ảnh hưởng của quan hệ sản xuất lên hoạt động xã hội loài người.
 
[[Nhân chủng học|Nhân loại học]] áp dụng kinh tế chính trị để nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ thống tư bản toàn cầu và các nền văn minh địa phương.
 
[[Lịch sử]] luôn thay đổi, phương pháp lịch sử được môn kinh tế chính trị áp dụng để nghiên cứu các quy luật chung của hoạt động kinh tế-xã hội.
 
[[Luật học]], luật pháp được chính quyền áp dụng để quản lý xã hội. Trong kinh tế chính trị, luật cùng với các tư tưởng xã hội và quan điểm chính trị tạo nên [[kiến trúc thượng tầng]].
 
[[Sinh thái học]] có quan hệ với kinh tế chính trị bởi vì hoạt động kinh tế-xã hội loài người ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái. Những thay đổi về mặt sinh thái tác động trở lại đến con người, nhiều khi tiêu cực.
 
== Học thuyết liên quan đến kinh tế chính trị ==