Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế chính trị”

===Kinh tế chính trị Keynes===
Kinh tế chính trị Keynes phê phán lý luận về sự tự điều chỉnh của thị trường của trường phái cổ điển. [[John Maynard Keynes]] phát triển lý luận về tính bất ổn định của tái sản xuất và tăng trưởng của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
 
== Học thuyết liên quan đến kinh tế chính trị ==
[[Chủ nghĩa tự do]] cho rằng phát triển kinh tế do giá trị thặng dư tư bản mà sinh ra chứ không phải giá trị thặng dư xã hội. Do đó lợi lộc thuộc cá thể chứ không phải toàn xã hội.
 
[[Chủ nghĩa bảo thủ]] quan niêm giá trị thặng dư tư bản thuộc về từng cá thể và giá trị thặng dư xã hội có rất ít hoặc không có. Đại diện của chủ nghĩa bảo thủ là [[Thomas Hobbes]], [[Leo Strauss]].
 
[[Chủ nghĩa xã hội]] tin rằng tỉ lệ giữa giá trị thặng dư tư bản và giá trị thặng dư xã hội rất thấp. Có nghĩa là mỗi cá thể tạo ra giá trị thặng dư đều là thành viên của xã hội nên giá trị thăng dư đó là của xã hội.
 
[[Chủ nghĩa cộng sản]] không biệt giữa giá trị thặng dư tư bản và giá trị thặng dư xã hội nhưng lại cho rằng tăng trưởng kinh tế-xã hội do giá trị thặng dư xã hội sinh ra. Đại diện xuất sắc của chủ nghĩa cộng sản là [[Karl Marx]], [[Friedrich Engels]], [[Vladimir Ilyich Lenin|Lenin]] và [[Lev Davidovich Trotsky]].
 
==Chú thích==